GIM Gennep
 

Dit is de informatierubriek van de M.A.G.I.M., tjabang Gennep en is onderdeel van de landelijke M.A.G.I.M.:

Midras Ahad Geredja Indjili Maluku

Deze afkorting betekent:

Zondagsschool van de Molukse Evangelische Kerk. De M.A.G.I.M. is op haar beurt weer een onderdeel van de G.I.M.

De zondagschool te Gennep resorteert onder de vlag van de Daerah Clasis Selatan.  De Daerah Selatan kent ook het MAGIM Hoofdbestuur.

Het Hoofdbestuur bestaat uit:

 1. De Voorzitter, mevrouw N. Pattiselano - Manasse (voorzitter)
 2. De Secretaris, mevrouw S. Saya – Teterisa (secretaris)
 3. De Penningmeester, de heer S. Wattimena (penningmeester

Op de zondagsschool wordt verteld uit de Bijbel en worden er liederen gezongen uit de vertelling.

Voor wie is het bestemd?:

Op de zondagsschool zitten jongens en meisjes van 4 tot 12 jaar. Deze kinderen zitten niet allemaal in één klas. Ze zijn net als op de gewone school verdeeld in groepen. Voor iedere klas staat niet alleen één meester of juffrouw maar twee of drie. 

Wat doen wij op de zondagsschool?:

Zoals wij in de inleiding al schreven, wordt er op de zondagsschool verteld uit de Bijbel. Dat doen wij niet zomaar, nee dat doen wij omdat wij vinden dat de Bijbel een heel belangrijk boek is. 

In de Bijbel staan namelijk hele mooie verhalen, zoals van de Goede Herder. Maar er staan nog veel meer verhalen en geschiedenissen in de Bijbel. Daarom vertellen wij elke zondag weer een ander verhaal. Dus als je elke zondag komt, hoor je steeds meer uit de Bijbel.

Ook wordt er naast de vertelling, gezongen zoals "Lees je Bijbel, bid elke dag", of "Zoek eerst het Koninkrijk van God" of ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.

Wat is het aanvangstijdstip van de zondagsschool?:

Dit is afhankelijk van de tijdstip van de kerkdienst, maar in ieder geval aansluitend op de kerkdienst. Voor de tijdstippen van de kerkdiensten klik hier .

Wie is de zondagsschoolleiding?:

De zondagschool kent 4 leiders:

 1. Mevrouw N. Joseph – Haurissa
 2. Mevrouw A. Lekatonpessy – Alfons
 3. Mevrouw S. Leasa
 4. De heer E. Wattimena
 5. Mevrouw C. Mokkink – Lekatompessy (coördinatrice zondagschool)

De eigen bijdrage

De eigen bijdrage per kind, per kwartaal bedraagt €1,--.

De eigen bijdrage per zondagschoolleider per kwartaal bedraagt €5,--

Maandelijkse collecten

Op de eerste zondag van de maand wordt er in de kerk gecollecteerd voor het werk van de zondagschool. De gelden uit de collecten worden gebruikt voor bijvoorbeeld de onderstaande activiteiten:

 1. Het twee-jaarlijks uitstapje met de zondagschoolkinderen en de leiding.
 2. Reiskosten i.v.m. bijwonen van vergaderingen met het Hoofdbestuur van de Daerah Selatan.
 3. Eventuele aanschaf materialen voor de zondagschoollessen.

Jaarvergaderingen Magim Daerah Selatan

De jaarvergaderingen met het MAGIM Hoofdbestuur  van de Daerah Selatan vinden twee keer  per jaar plaats.  De laatste bijeenkomst  met het  MAGIM Hoofdbestuur van de Daerah Selatan was op 4 december jl.

Sportdag Daerah Selatan

Twee-jaarlijks organiseert de Clasis Daerah Selatan een sportdag voor de zondagschoolkinderen vanaf 3 t/m  15 jaar. Om deze sportdag te kunnen bekostigen, wordt er een enveloppenactie gehouden in de verschillende gemeenten van de Daerah Selatan.

Huidige stand van zaken zondagschool

De zondagschool begint iedere zondag aansluitend na de kerkdienst in het kerkgebouw “Immanuël”.  Gemiddeld komen er wekelijks 10 kinderen naar de zondagschool. De leeftijden van de kinderen variëren vanaf 3 t/m 15 jaar.   De lessen zijn ingedeeld op basis van de leeftijden van de kinderen. De lessen worden spelenderwijs verzorgd, waarbij de Kinderbijbel als leidraad wordt gebruikt. Op dit moment zijn de kinderen bezig met de voorbereidingen van de kerstviering op 25 december a.s. die om 14.00 uur begint.

Iedereen is  van harte welkom de kerstviering van de MAGIM op 25 december a.s. bij te wonen.

Inschrijving

Indien u uw kind wilt inschrijven voor de zondagschool of u wilt meer informatie hebben over de zondagschool, dan kunt u contact opnemen met mevrouw C. Mokkink-Lekatompessy, coördinator van de plaatselijke MAGIM zondagschool te Gennep.

Telefoon: (0485) 800183.